تبلیغات
پسری از سیس
11:55 ق.ظ
106
یارب

خداوندا می خواهم دوباره متولد شوم این شب ها بهترین زمان برای تولدی دوباره است

خدایا وقتی به گناهانم فکر می کنم دلم می گیرد.وقتی به بلاها فکر می کنم دلم می گیرد.

وقتی به زندگیم فکر می کنم دلم می گیرد . وقتی به خطاهایم فکر می کنم دلم می گیرد

وقتی به سخنان گزافه ام فکر می کنم دلم می گیرد . وقتی به سیرت گناه آلودم فکر میکنم

دلم می گیرد . وقتی به خیانت هایی که در حق خودم روا داشتم فکر میکنم دلم می گیرد.

و در مقابل وقتی به عظمتت فکر می کنم آرامش می گیرم.وقتی به رحمانیتت فکر می کنم

آرامش میگیرم. وقتی به فضلت فکر میکنم آرامش می گیرم .وقتی به ستاریتت فکر می کنم

آرامش مییابم .وقتی به مغفرتت فکرمیکنم احساس تولد دوباره میکنم.ای خدا این شب ها

میخواهم بادلی پاک به درگاه توآیم ودرموردچیز هایی که میدانی و از آنها آگاهی اعتراف کنم

وباپای خودبه درگاه توآیم تاشایدازجرم من بکاهی وشک ندارم که اینقدرخوبی که وقتی حلقه

زدن اشک رادرچشمانم احساس میکنی میفرمایی:ای فرشتگان من گناهان او رامانندبچه ای

که ازنومتولدشده است بریزیدکه من طاقت گریه بنده ام راندارم این همان بنده ایست که هنوز

هم باتمام گناهانش امیدفضل مراازدست نداده ودست نیازبه سویم درازکرده است دستهایش

را خالی نگدارید.هر چه قدرازفضل توبگویم میدانم بسیاراندک است میدانم به من فطرتی پاک

و روحی صیقل داده شده دادی وبه من سخت افزاری دادی تا سیرت پاک رابسازم ومن قدراین

نعمات راندانستم وبجای سیرت پاک سیرتی آلوده رابه درگاه توآورده ام،ولی ای خدای بزرگوار

این گناهان را به بادافره من نگیر و این بار هم زمن بگذر .
طبقه بندی: خدا، امام زمان، عاشوراومهودویت، حرف دل، اهل بیت،
برچسب ها: خدا، دردودل، امام زمان، مهدویت، عاشورا، عاشوراومهدویت، پسری از سیس؛جایی به نام وبلاگ، دلنوشته،