تبلیغات
پسری از سیس
11:56 ق.ظ
108
بال...

                                             

خدایا، ای آن که مهربان ترازتو درعالم نیست .تو بهتر از هرکس می دانی که دستهایم خالیست

و در کوله بارم جز گناه و پشیمانی چیز دیگری ندارم .ای بخشنده ی گناهان پنهان ، ای مهربان

محض ، نعمت هایت را از من مگیر و عذرم را بپذیر!
خدایا ، چه کسی می تواند ادعا کند که از تو

عاشق تر است؟ای که عالم وآدم راصادقانه وصمیمانه دوست داری وبه بندگانت عشق می ورزی

صبحگاهان به شوق دیدن توبیدار میشوم وبه افقهای نارنجی چشم می دوزم .گاهی از دورترین

نقطه هم که شده دستی برایم تکان بده !
خدایا ، به پرنده ای غریب می مانم که مدتها زیر باران

مانده است وبا بالهای خیس توان پرواز ندارد .آفتاب را بر بالهایم بنشان و دوباره مرا به آسمان

بی انتهایت نزدیک کن!
خدایا ، به واژه هایی محتاجم که عشق و علاقه ام را به تو نشان دهند،

اما این واژه های بی دست وپا نمیتوانند به تو بگویند که از دوری ات چه می کشم.
خدایا ،کاش

مرا به شکل یک گل سرخ می آفریدی که در تمام عمر جز از خوبی و زیبایی حرفی نمی زند و 

حتی یک قدم از تو دور نمی شود.
کاش مرابه شکل یک کبوتر می آفریدی که آسمان رابه خاطر

تو ازهمه کس وهمه چیز بیشتر دوست دارد.
خدایا ،اگر تو نباشی ، زندگی چیست ، جز پرسه

زدن در حیاط بیهودگی؟
اگر تو نباشی ، نفسها و نگاهها به قدر ارزنی نمی ارزد.اگر تو نباشی،

دنیا یک در بسته و یک پنجره ی شکسته شکسته است.
 اگر تونباشی،روبرو همه دیوار است

 و قلب کوچکم شوره زار است..........
طبقه بندی: اهل بیت، حرف دل، عاشوراومهودویت، امام زمان، خدا،
برچسب ها: خدا، دردودل، امام زمان، مهدویت، عاشورا، عاشوراومهدویت، پسری از سیس؛جایی به نام وبلاگ، دلنوشته،