تبلیغات
پسری از سیس
07:08 ب.ظ
123
منتظر دلی از جنس نور

     حکمتت را شکر حضرت ِ حکیم چشم اگر داشت، صدباره مرده بود جــابر!با دل اگر زائر

        حـ سـ یـ ن بود؛با چشم زائر روزهای کودکی اش بود وسط ِ بوسه های احمدی!

             


منتظرم! منتظر دلی ازجـنـس نـور! کسی از قوم خورشـید! کسی از نـژاد نـفـس های گرم!

کـسـی ازجـنـس ابـر! پـریـزاد بـاران! مـتـی تـرانـا و نـراکــــ....
طبقه بندی: حرف دل، خدا، امام زمان، اهل بیت، عاشوراومهودویت،