تبلیغات
پسری از سیس
12:37 ب.ظ
126
بخوان اورا...

شـب هایمان بی ستاره اس...آسمان هم مدت هاست درانتظاررؤیت چشمان ماه است!


                      


دیدگانت را بشوی! حضورش را احساس میکنی؛ گوش هایت را باز کن! صدای آمدنش را میشنوی؛

دستانت را دراز کن! عطایش را می یابی؛او را بخوان! پاسخ اش را میشنوی....پس درنگ مکن و

بخوان...                                    السلام علیک یا صاحب الزمان(عج)
طبقه بندی: اشکی برای ظهور، حرف دل، اهل بیت، خدا، امام زمان، عاشوراومهودویت،
برچسب ها: امام زمان، بخوان اورا، مهدویت وعاشورا، خدا، دردودل، اوخواهد امد،