تبلیغات
پسری از سیس
11:12 ب.ظ
144
واکسی
اگر کفش امام زمان هم آمد روی میزت و تو با همین دست های کوچکت واکسشان
 
                                زدی ؛ حتما مرا هم دعا کن.