تبلیغات
پسری از سیس
10:21 ب.ظ
152
بهانه ی دریا

دلم به وسعت دریا گرفته آقا جان/از این زمانه از این جا گرفته آقا جان

هزار سال نگاه شكسته ی مادر /برای چشم تو احیا گرفته آقا جان

گفت مرا كویر نگاهت ترك كرده/دلم بهانه ی دریا گرفته اقاجان

كجاست جزیره ی خضراء من نمی دانم/دلم برای همان جا گرفته آقا جان