تبلیغات
پسری از سیس
11:45 ق.ظ
94
خون خواهی حضرت مهدی از قاتلان امام حسین
                

سالارشهیدان به فرزندش امام سجاد (ع) فرمود:«سوگندبه خدا که خون من ازجوشش بازنمی‏ایستد تااین که

خداوند، مهدی را برانگیزد. او به انتقام خون من، از منافقان فاسق و کافر، هفتاد هزار نفر را می‏کشد».1

هروی می‏گوید:به حضرت رضا(ع) عرض کردم:ای فرزندرسول خدا!نظرتان درباره این سخن امام صادق (ع) که می‏فرماید:

هرگاه قائم ماقیام کند،بازماندگان قاتلان امام حسین (ع) به کیفرکردار پدرانشان کشته می‏شوندچیست؟حضرت

رضا (ع) فرمود: «این سخن صحیح است».

گفتم:پس این آیه قرآن«ولاتزر وازرةٌ وزر أخری»چه معنایی دارد؟فرمود«آنچه خداوندمی‏فرماید صحیح است؛ولی

باز ماندگان  قاتلان امام حسین (ع) ، به کردار پدرانشان خوشحال‏اند و به آن افتخار می‏کنند وهر کس ازچیزی

خشنودباشد،مانندآن است که آن کارراانجام داده است.اگر مردی درمشرق کشته شود و مرد دیگری درمغرب

به کشته شدن اوخشنود باشد،نزد خداوند شریک گناه قاتل است.و این که قائم،فرزندان قاتلان امام حسین

را هنگام ظهورش نابود می‏سازد، برای این است که آنان از کردار پدرانشان خشنودند.»

_____________________________________________________________________________________

 

  • 1مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 85؛ بحارالانوار، ج 45، ص 299؛ چشم انداز، ص 148
  • 2. علل الشرایع، ج 1، ص 219؛ عیون اخبار الرضا )ع(، ج 1، ص 273؛ بحارالانوار، ج 52، ص 313؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 455؛ چشم انداز، صطبقه بندی: خدا، امام زمان، حرف دل، عاشوراومهودویت، اهل بیت،
برچسب ها: خدا، دردودل، امام زمان، مهدویت، عاشورا، عاشوراومهدویت، پسری از سیس؛جایی به نام وبلاگ، دلنوشته،